Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Onduline Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3,

39-300 Mielec

Tel. 17 788 18 20

 

Monitoring wizyjny umieszczony jest w sposób stały (nieruchomy) na zewnątrz i wewnątrz budynku Placówki.

Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Onduline Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3,39-300 Mielec.

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

 • budynek Placówki (wejście/wyjście, korytarze, hale produkcyjne, parking),
 • obszar wokół Placówki (chodniki, parkingi, drogi dojazdowe).

Podstawa prawna zastosowania monitoringu:

 • art. 22 znak 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 917, 1000, 1076),
 • art. 6, ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają usunięte przez automatyczny nadpis.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Placówka zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

 • na wniosek organów prowadzących postępowania

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Onduline Sp. z o.o. .

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Onduline Sp. z o.o.
i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

 

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:

Onduline Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3,

39-300 Mielec

Tel. 17 788 18 20

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 • wykonywania działalności w zakresie produkcji bitumicznych pokryć dachowych i ściennych,
 • realizacji działań promocyjnych Administratora,
 • zatrudnienia - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych :

 • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy współpracy  – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe są przechowywane przez okres:

 • zgoda – dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody nie dłużej, niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • wymogi kontraktowe – na czas zawartej umowy oraz konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
 • wymogi ustawowe – nie dłużej niż konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług.

Przysługuje Państwu prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.