Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA

Dostęp do  www.onduline.com i jej użytkowanie podlega niniejszemu Regulaminowi. Grupa Onduline (zwana dalej „ONDULINE”) zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych korekt.
Cała zawartość (obrazy, teksty, znaki towarowe, wszystkie logo, rysunki, nazwy produktów) z  www.onduline.com jest chroniona prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej i nie może być reprodukowana, rozpowszechniana, przekazywana, pobierana, zmieniana, edytowana, ponownie wykorzystywana, przekierowywana lub wykorzystywana w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, elektronicznym lub innym, bez pisemnej zgody firmy Onduline.
Onduline stara się zamieszczać dokładne i aktualne informacje na temat www.onduline.com, jednak nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń co do ich dokładności. Onduline
i osoby trzecie uczestniczące w tworzeniu, produkcji lub dostawie www.onduline.com ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikowe lub inne, wynikające
z dostępu do www.onduline.com, z korzystania ze strony, z braku możności korzystania z niej lub z jakichkolwiek błędów lub pominięć w treści.
Onduline nie składa żadnych oświadczeń i nie udziela żadnych gwarancji dotyczących witryn proponowanych przez osoby trzecie, do których można mieć dostęp za pośrednictwem www.onduline.com lub za których pośrednictwem można mieć dostęp do www.onduline.com. Onduline stara się zamieszczać jedynie linki do witryn, które podzielają wysokie standardy firmy dotyczące jakości, nie ma kontroli nad linkami zamieszczonymi przez osoby trzecie i przekierowującymi do witryn Ondulin. Łącząc się z inną stroną niż www.onduline.com, należy pamiętać, że jest to strona  niezależna od Onduline. Ponadto Onduline nie może nadzorować ani sprawdzać zawartości wszystkich stron internetowych. W związku z tym Onduline nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za zawartość stron, które nie są częścią serwisu Onduline. W szczególności nie kontrolujemy praktyk stron osób trzecich w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania danych osobowych i poszanowania prywatności, nawet jeśli strony te mają link do www.onduline.com. Należy więc zapoznać si z zobowiązaniami Onduline odnośnie do poszanowania życia prywatnego, ale także z zobowiązaniami dowolnej witryny mającej link do www.onduline.com i uważać na to, aby korzystać jedynie ze stron, których treść i zasady korzystania akceptujesz.

Wchodząc na stronę Onduline, zobowiązujesz się nie przesyłać ani nie przekazywać tekstów  lub obrazów niezgodnych z prawem, podlegających karze na mocy prawa karnego lub cywilnego lub mogących szokować, w szczególności treści pełnych nienawiści, pornograficznym lub zachęcających do takich zachowań. Onduline zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich kroków lub wszelkich działań, jakie uzna za niezbędne w przypadku, gdy jedna ze stron Onduline będzie używana do rozpowszechniania tego rodzaju treści.
Informujemy, że wszystkie znaki towarowe, logo, wzory, nazwy produktów, niezależnie od tego, czy zapisane są tłustym drukiem i czy opatrzone są symbolami znaków towarowych, są własnością firmy Onduline, jej spółek zależnych i stowarzyszonych lub jej partnerów. Pobieranie, kopiowanie, reprezentacja, przesyłanie, rozpowszechnianie, przekierowywanie, ponowne wykorzystanie, dystrybucja, edytowanie, modyfikowanie i wszelkie inne  zastosowanie tych elementów, jeżeli nie jest to dozwolone na podstawie  informacji zamieszczonych na tej stronie, jest wyraźnie zabronione i może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej lub nieuczciwej konkurencji. Onduline działa w celu ochrony swoich praw własności intelektualnej w najszerszym zakresie z możliwości oferowanych przez prawo.

 

Aktualizacja Ogólnych Warunków Korzystania [GTU] Onduline.com: Dane Osobowe

 

  1. Dane osobowe

3.1. Użytkownik w celu odwiedzenia strony internetowej i zasięgnięcia tam informacji nie musi przekazywać żadnych danych osobowych.  Spółka może jednak zbierać dane osobowe Użytkownika (dalej „Dane Osobowe”), szczególnie poprzez zakładkę „KONTAKT”, poprzez uczestniczenie w konkursach, lub przy zakładaniu konta.  Logowanie się Użytkownika do platformy, jego dane logowania, dane lokalizacyjne są zbierane w celach analizy i optymalizacji działania platformy. Użytkownik, przekazując Dane Osobowe, zobowiązuje się przekazać jedynie poprawne informacje, które nie są szkodliwe dla interesów i praw osób trzecich. Platformy, na których znajduje się sklep internetowy zbierają dane finansowe w celu realizacji płatności za produkty i usługi świadczone na platformie.

3.2. Spółka, jej spółki zależne i lokalni przedstawiciele są współadministratorami i odbiorcami Danych Osobowych Użytkowników.  Spółka zobowiązuje się chronić prywatność Danych Osobowych. Spółka nie ma jednak kontroli nad ryzykami związanymi z działaniem Internetu i zwraca uwagę na istnienie potencjalnego ryzyka dotyczącego poufności danych przesyłanych przez sieć internetową.

3.3. Zgodnie z Francuską Ustawą o Ochronie Danych z 6 stycznia 1978 r. oraz Ogólnym Rozporządzeniem dotyczącym Ochrony Danych z 27 kwietnia 2016 r., proces został zgłoszony do CNIL [The Commission nationale de l'informatique et des libertés – Francuski Urząd Ochrony Danych], a Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w zrozumiałej formie, ma prawo je korygować i usuwać, jak również sprzeciwić się ich przetwarzaniu z uzasadnionych powodów.  Użytkownik ma również prawo dostępu do swoich danych osobowych w formie przeznaczonej do maszynowego odczytu.  Użytkownik może wykonać swoje prawa poprzez wysłanie wiadomości email na następujący adres info@onduline.com po potwierdzeniu swojej tożsamości. Onduline zobowiązuje się do rozpatrzenia takiego wniosku i udzielenia odpowiedzi w terminie do 30 dni, termin ten jednak zostać wydłużony do 60 dni z uwagi na ilość wniosków i ich złożoność. Onduline zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o prawo dostępu, jeżeli będzie on w sposób oczywisty nieuzasadniony. Użytkownik jest poinformowany, zgodnie z jego prawem do bycia poinformowanym, kiedy jego dane osobowe są zbierane przez Onduline, oraz kiedy jego dane nie są zbierane przez Onduline. Użytkownik jest również informowany w przypadku naruszenia jego danych osobowych. 

3.4. Biuletyn informacyjny: Użytkownik może swobodnie i dowolnej chwili wypisać się z otrzymywania biuletynu informacyjnego i ofert Onduline. Użytkownik może się wypisać korzystając z linku podanego na dole strony z biuletynem, w swojej strefie członkowskiej, lub kierując taką prośbę na adres email: info@onduline.com.

3.5. Osoby nieletnie: Onduline nie kieruje swoich działań sprzedażowych i promocyjnych do osób nieletnich, strona internetowa jest dostępna ponieważ nie zawiera treści, które nie są odpowiednie dla osób nieletnich.
Formularze i kwestionariusze Onduline nie mają na celu zbierania danych osób nieletnich. Jeżeli dane osoby nieletniej zostaną przypadkowo zebrane, przedstawiciel prawny osoby nieletniej może skontaktować się z Onduline pod adresem email:  info@onduline.com w celu skorygowania, zmienienia lub usunięcia danych osobowych (zgodnie z artykułem 3.3.).

3.6. Podwykonawstwo: Onduline korzysta ze usług stron trzecich w celu zapewniania realizacji swoich wybranych usług (przykładowo: usług konserwacyjnych, audytu, płatności, wykrywania sabotażu, marketingu i rozwoju). W związku z powyższym, strony trzecie mogą mieć dostęp do informacji Użytkowników w zakresie potrzebnym do realizacji zadań w imieniu Użytkownika i podlegają takim samym zobowiązaniom jak Onduline. Osoby trzecie szanują prywatność Użytkowników i nie ujawnią ich danych osobowych.


3.7. Onduline może przetwarzać dane osobowe poza terytorium Unii Europejskiej w wybranych przypadkach przestrzegając jednak należycie europejskie regulacje prawne. Ponadto, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej na jego własną prośbę w celu realizacji wybranych usług.

3.8. Dla potrzeb funkcjonowania strony internetowej, Spółka może również przechowywać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika w czasie korzystania ze strony internetowej.  Cookie nie pozwala na identyfikację Użytkownika, a jedynie na zapisanie informacji dotyczącej korzystania z strony internetowej przez urządzenie Użytkownika (oficjalny język i kraj Użytkownika, odwiedzane strony, czas i data itp.) . Otrzymane informacje mogą zostać wykorzystane podczas kolejnej wizyty Użytkownika na stronie internetowej w celu odpowiedniego funkcjonowania strony, oraz dla celów analizy. 

3.9. Użytkownik jest również informowany, że może zapobiec zapisywaniu się cookie na jego urządzeniu poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów obchodzenia się z cookie są dostępne w przeglądarkach internetowych.  Użytkownik może również zasięgnąć informacji na stronie CNIL (Francuski Urząd Ochrony Danych):  http://www.cnil.fr/

 

WYDAWCA - HOST

Spółka – wydawca strony:
Onduline S.A. Spółka Akcyjną z zarządem i radą nadzorczą
Kapitał 11.323.485,05 €
R.C.S. Nanterre 552 088 361

Siedziba spółki:
24 Quai Gallieni -F-92150 SURESNES

info@onduline.com
VAT : FR86552088361
Dyrektor publikacji: Tomasz Flis

Host strony:

Claranet
45 rue de Babylone – 75007 Paris – France
+33 (1) 42 79 19 50

Podziękowania

Projekt, oprawa graficzna
Ilustracje i obrazy: Fotolia

Dół formularza