Nota prawna i polityka prywatności

ADNOTACJA - NOTA PRAWNA

Nota prawna i polityka prywatności

 

ADNOTACJA - NOTA PRAWNA

Niniejsza strona internetowa www.onduline.com.pl jest własnością Onduline Polska Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Mielcu przy ulicy Wojska Polskiego 3 39-300  zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000034775 ; REGON: 010580320 ; NIP: 118-00-18-047
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego którego reprezentuje Prezes Zarządu Janusz Gembarski.
Witryna jest publikowana i utrzymywana przez

Alter Way, Bat D, 1 Rue Royale, 92210 Saint-Cloud - https://www.alterway.fr/  

Misją strony jest dostarczenie ogólnych informacji o firmie i jej produktach.

Przydatne kontakty

Onduline Polska Sp. z o.o. ul.Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec

Tel.: +48 17 788 18 46

e-mail: [email protected]

 

Własność intelektualna

 

Strona jako całość, jak również każdy z elementów, które tworzą ją niezależnie, w szczególności programy i konkretne opracowania oraz treści, w tym dane, teksty, obrazy nieruchome lub animowane, logo, dźwięki, grafiki, pliki, są wyłączną własnością Grupy Onduline lub osób trzecich, które udzieliły jej licencji. Jakiekolwiek całkowite lub częściowe odwzorowanie strony lub jednego z jej elementów bez wyraźnej zgody Grupy Onduline jest zabronione i stanowiłoby naruszenie sankcjonowane przez artykuły L .335-2 i następne Kodeksu Własności Intelektualnej.

 

Bazy danych znajdujące się na stronie są chronione na mocy artykułów L.341-1 i następnych francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej, a wszelkie pobieranie lub ponowne wykorzystywanie jakościowo lub ilościowo istotnych treści z tych baz danych jest karalne.

 

Znaki towarowe i loga pojawiające się na stronie są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez Grupę Onduline lub przez osoby trzecie. Każda reprodukcja, imitacja lub użycie, w całości lub w części, tych znaków wyróżniających bez wyraźnego zezwolenia i z naruszeniem zakazów określonych w artykułach L.713-2 i następnych francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej, wiąże się z odpowiedzialnością autora.

 

Inne znaki wyróżniające, w szczególności nazwy firmowe, nazwy handlowe, znaki, nazwy domen zamieszczone na stronie są własnością Grupy Onduline lub osób trzecich i każda ich reprodukcja bez wyraźnego zezwolenia może stanowić uzurpację, za którą odpowiedzialność ponosi ich autor na podstawie artykułu 1382 Kodeksu Cywilnego.

 

 

Ostrzeżenie dotyczące informacji

 

Grupa Onduline nie może zagwarantować kompletności, aktualności i aktualizacji informacji opublikowanych na swojej stronie internetowej. Odwiedzający przyjmuje do wiadomości, że korzysta z tych informacji na własną odpowiedzialność. Grupa Onduline nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z błędów lub informacji zamieszczonych na stronie lub na jednej z powiązanych z nią stron i, ogólnie, za wszelkie problemy, które mogą wynikać z trudności związanych z funkcjonowaniem strony. Niniejsza strona może zawierać linki do stron zewnętrznych, za których treść Grupa Onduline nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownicy stron zewnętrznych nie mogą tworzyć głębokich linków do tej strony bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy Onduline.

 

Polityka redakcyjna

 

Informacje dostarczone i hostowane na tej stronie zostały zbadane i napisane przez wykwalifikowanych specjalistów zatrudnionych w Grupie Onduline. Informacje są przedstawione w sposób jak najbardziej przejrzysty. Ramy deontologiczne i organizacyjne, w których działają redaktorzy, są określone przez Grupę Onduline. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszej "nocie prawnej".

 

Polityka reklamowa

 

Banery reklamowe lub wymiana linków z uprzywilejowanymi partnerami przemysłowymi lub handlowymi mogą być źródłem korzyści rzeczowych lub finansowych w produkcji dokumentów lub organizacji wydarzeń, ale nie są źródłem finansowania tej strony internetowej i nie mają wpływu na politykę redakcyjną strony.

 

SEKCJA II - POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad i wytycznych wdrożonych przez GRUPĘ ONDULINE w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów internetowych administrowanych przez Grupę.

 

Pojęcie "dane osobowe" odpowiada definicji zawartej w art. 4 ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO 2016/679), tj. wszelkie informacje, które mogą pozwolić na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby fizycznej: nazwisko, imię, adres IP, adres e-mail itp.

 

Grupa Onduline potwierdza swoje zaangażowanie w przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących ochrony danych oraz zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa, poufności i integralności danych.

 

Grupa Onduline formalnie zobowiązuje się nie sprzedawać, nie wypożyczać, nie wymieniać ani nie przekazywać żadnych danych osobowych.

 

1. Zakres i wyłączenia

 

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszelkiego przetwarzania danych osobowych prowadzonego przez Grupę Onduline z jej stron internetowych:

 

https://www.onduline.com/en

 

https://www.onduline.com.pl

 

 

Niniejsza polityka nie ma zastosowania do przetwarzania dokonywanego na stronach internetowych lub w aplikacjach osób trzecich, dla których Grupa Onduline nie jest administratorem danych.

 

Niniejsza polityka obejmuje również przetwarzanie dokonywane w kontekście:

 • Rekrutacji pracowników Grupy Onduline
 • Zarządzania dostawcami usług i partnerami Grupy Onduline

 

Podstawą prawną przetwarzania jest:

 • wykonanie umowy dotyczącej przetwarzania darowizn online
 • zgoda na inne przetwarzanie danych

 

2. Gromadzone dane

 

Gromadzone dane różnią się w zależności od celu związanego z ich przetwarzaniem.

 

 • Formularz "Znajdź stronę swojego kraju": Gromadzimy Twoje dane logowania, kod pocztowy i miasto
 • Formularz zapytania o informacje przesyłane pocztą elektroniczną: Gromadzimy informacje kontaktowe (e-mail), kod pocztowy, miasto
 • Rejestracja konta użytkownika: Gromadzimy informacje kontaktowe (e-mail), nazwę użytkownika i  hasło wygenerowane przez użytkownika.
 • Dane o połączeniach (adres IP, data/godzina, typ przeglądarki, odwiedzane adresy URL) z różnymi witrynami są gromadzone  niebezpośrednio
 • Zakupy online w sklepach internetowych: Gromadzimy dane osobowe, adres pocztowy, telefoniczny i e-mail,  historię transakcji internetowych, rodzaj metody płatności, certyfikat, paragon i numer paragonu, jeśli  dotyczy, e-mail,
 • Itp.

 

3. Wykorzystanie zebranych danych

 

Każde gromadzenie danych odbywa się w ściśle określonym celu i jest wyraźnie wskazane na stronie Witryny, na której dane są gromadzone. Zostaniesz również poinformowany, czy wymagane dane są niezbędne czy opcjonalne dla osiągnięcia celu, jak również o konsekwencjach niepodania niezbędnych danych.

 

Grupa Onduline zastrzega sobie prawo do tworzenia dodatkowych i/lub uzupełniających sposobów zbierania danych. W tym zakresie Grupa Onduline określi, zgodnie z przepisami, konkretne cele danego przetwarzania na stronie gromadzenia danych.

 

Grupa Onduline nie prowadzi żadnego przetwarzania prowadzącego do w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie Państwa danych osobowych.

 

Zebrane dane są wykorzystywane do różnych celów :

 

 • Formularz Znajdź stronę swojego kraju: dane zebrane za pomocą tego formularza są wykorzystywane do przetwarzania zapytania oraz  do tworzenia statystyk. Informacje o lokalizacji (kod pocztowy i miejscowość) są wykorzystywane do przekierowania użytkownika do jednostki  Grupy, która najprawdopodobniej najlepiej spełni jego potrzeby.
 • Formularz zapytania o informacje przesyłane pocztą elektroniczną: dane zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego są wykorzystywane do przetwarzania  zapytania oraz do tworzenia statystyk. Informacje o lokalizacji (kod pocztowy i miejscowość) są wykorzystywane do  przekierowania zapytania do najbliższej możliwej lokalizacji.
 • Rejestracja konta użytkownika: gromadzone dane służą do rejestracji i zarządzania profilem użytkownika w witrynie.
 • Dane dotyczące połączeń: Dane dotyczące połączeń są wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości śledzenia danych osobowych. Dane te  są również wykorzystywane do celów statystycznych dotyczących konsultacji i wizyt na naszych stronach internetowych. Więcej informacji na temat danych logowania oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych trackerów i plików cookie (zob. sekcja III niniejszej polityki).
 • Zakupy online: zebrane dane są wykorzystywane do zarządzania zakupami online, zarządzania relacjami z klientem , wystawiania faktur, zarządzania zamówieniem i dostawą zakupionego  produktu(ów), zarządzania reklamacjami i analiz statystycznych.
 • Itp.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcy danych są różnego rodzaju:

 • Zespoły Grupy Onduline;
 • Przetwórcy i partnerzy w zakresie realizacji danego przetwarzania;
 • W stosownych przypadkach, organy sądowe i administracyjne, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

 

Powyższe kategorie odbiorców są uzupełniane, w stosownych przypadkach, kategoriami właściwymi dla każdej operacji przetwarzania i wyraźnie wskazanymi w uwagach na stronie gromadzenia danych.

 

Przekazywanie danych osobowych odbiorcom (niezależnie od ich charakteru prawnego, czy są podwykonawcami, administratorami danych czy zwykłymi odbiorcami) odbywa się w sposób bezpieczny i na podstawie umowy zawartej między Grupą Onduline a każdym odbiorcą. Grupa Onduline zobowiązuje się do zapewnienia, że każdy odbiorca jest świadomy zasad przewodnich ochrony danych osobowych i podlega im na podstawie przepisów prawa i/lub konkretnej umowy.

 

Lista podmiotów przetwarzających i partnerów, którym mogą być przekazywane dane osobowe

 

 • Google (pour Google Analytics, Google Maps, Google Font API, Google Tag Manager, Google Remarketing Tag) 
 • Algolia 
 • Yett  
 • jsDelivr  
 • YouTube 
 • Facebook Pixel 
 • LinkedIn Pixel 
 • Pinterest Conversion tag 
 • reCAPTCHA / Antibo

 

Firmy świadczące usługi finansowe i zajmujące się płatnościami online, w celu przetwarzania płatności online w naszych sklepach internetowych: https://pl.onduline-eshop.com

 

5. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

 

Okresy przechowywania danych osobowych stosowane przez Grupę Onduline są zgodne z przepisami obowiązującymi w Polsce na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, przy czym precyzuje się, że niektóre z Państwa danych mogą być przechowywane i wykorzystywane w okresach przedawnienia przewidzianych przez prawo w przypadku działań prawnych.

 

Okres przechowywania danych osobowych różni się w zależności od celów przetwarzania, np:

 • Formularz kontaktowy: dane osobowe są przechowywane przez 2 lata od ostatniego kontaktu.
 • Dane dotyczące połączeń: dane osobowe związane z połączeniami są przechowywane przez 6 miesięcy.
 • Zakupy online: zgodnie z artykułem ... [należy dostosować zgodnie z lokalnymi przepisami],  dane osobowe są przechowywane przez XX lat ... [należy dostosować zgodnie z lokalnymi przepisami] po dokonaniu zakupu.

 

6. Przypadek przetwarzania danych w celu zarządzania dostawcami usług oraz partnerami i klientami

 

Partnerzy i dostawcy

 

Grupa Onduline może również przetwarzać Dane osobowe Użytkownika, gdy jego firma prowadzi rozmowy lub sfinalizowała umowę z Grupą Onduline jako dostawcą usług lub partnerem.

 

W tym kontekście, Grupa Onduline będzie zbierać informacje dotyczące:

 

 • kontaktu(-ów) wskazanego(-ych) w Grupie Onduline, takiego jak kontakt wskazany w formularzu, główny referent do umowy, kontakt do fakturowania i każda inna osoba kontaktowa: nazwisko, imię, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, funkcja, oraz wszystkie informacje zawarte w wymianach (charakter zapytania, itp.);
 • osoby podpisującej(-ych) umowę: nazwisko, imię, funkcja, podpis.

 

Dane te są przeznaczone, w razie potrzeby, dla pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie relacji handlowych i/lub partnerstwa, księgowości/fakturowania oraz pracowników działów zajmujących się zapytaniem/kontraktem.

 

Dane te są gromadzone i przechowywane:

 

 • w przypadku zapytań ofertowych, które nie prowadzą do zawarcia umowy: czas potrzebny na zbadanie zapytania i podjęcie działań następczych + jeden (1) rok od zamknięcia zapytania (lub od ostatniego kontaktu, jeśli dotyczy);
 • w przypadku umów i w celu wykonania umowy: czas trwania stosunku umownego;
 • w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu ochrony i obrony naszych praw w przypadku sporów sądowych - przez okres pięciu (5) lat od zakończenia stosunku umownego.

 

Klienci

 

W trakcie swojej działalności Grupa Onduline może przetwarzać ograniczoną ilość danych osobowych dotyczących naszych klientów.

W tym celu może zostać zarejestrowana tożsamość, funkcja, e-mail, adres i numer telefonu danej osoby.

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do zgodnych z prawem kontaktów przez Grupę Onduline i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane te mogą być przechowywane przez okres trwania stosunku umownego między Grupą Onduline a klientem lub przez trzy lata od ostatniego kontaktu z daną osobą

 

 

7. W przypadku przetwarzania danych w celach rekrutacyjnych

 

Grupa Onduline może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika, gdy złoży on niezamówioną aplikację lub zaaplikuje na ogłoszenie zamieszczone przez Grupę Onduline.

 

W tym kontekście gromadzone są Dane osobowe:

 • bezpośrednio wobec Użytkownika podczas procesu rekrutacji;
 • bezpośrednio do Stron trzecich w celu weryfikacji dyplomów i referencji, za Twoją zgodą.

Gromadzone są następujące dane: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, doświadczenie zawodowe oraz wszystkie informacje, które nam przekazujesz podczas składania aplikacji i/lub życiorysu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej: zdjęcie, umiejętności, poziom wykształcenia, znajomość języków, oczekiwania co do wynagrodzenia, adres zamieszkania, hobby, sytuacja rodzinna, itp.

 

Jeśli podasz nam dane osoby polecającej, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że osoba ta jest tego świadoma i wyraziła na to zgodę.

Dane te są gromadzone i przechowywane wyłącznie w kontekście zarządzania Twoją aplikacją, w oparciu o uzasadniony interes Grupy Onduline i/lub Twoją zgodę i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów, w szczególności komercyjnych.

Są one przechowywane :

 • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji: dane dotyczące pracownika są przechowywane przez okres jego obecności w Grupie Onduline, a po jego odejściu przez obowiązujący okres przechowywania danych.
 • w przypadku negatywnego rozpatrzenia aplikacji: dwa lata, chyba że zgłosisz sprzeciw.

W każdym przypadku dane osobowe zostaną zniszczone na wniosek użytkownika (patrz sekcja dotycząca danych kontaktowych inspektora ochrony danych), w okresie maksymalnie 1 miesiąca od złożenia wniosku.

Dane te są przetwarzane wyłącznie przez pracowników odpowiedzialnych za rekrutację w ramach Grupy Onduline oraz, incydentalnie, ze względów technicznych i logistycznych, przez podwykonawców Grupy Onduline.

 

8. Bezpieczeństwo Twoich danych

 

Grupa Onduline jest szczególnie zobowiązana do ochrony danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy. Operacje te są przeprowadzane w bezpieczny sposób.

Wdrażamy niezbędne środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, aby zapobiec, w miarę możliwości, jakimkolwiek zmianom, utracie lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych.

 

9. Przechowywanie danych

 

Dane osobowe są przechowywane w Unii Europejskiej w bazach danych lub plikach Grupy Onduline a także u dostawców usług, z którymi Grupa ma podpisane stosunki umowne.

 

10. Prawa związane z danymi osobowymi

 

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 2016/679, przysługują Państwu następujące prawa:

 •  
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • prawo do sprzeciwu z uzasadnionych przyczyn;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli

wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie na podstawie zgody;

 • wniesiesz uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wymaga tego przepis prawa.

 

Zgodnie z art. 40-1 francuskiej ustawy o Ochronie danych osobowych [do dostosowania zgodnie z lokalnymi przepisami], masz również możliwość wydania instrukcji dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania swoich danych osobowych po swojej śmierci.

 

11. Roszczenia

W przypadku skarg można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem [email protected]

lub pocztą:

DPO

Grupa Onduline

24 Quai Gallieni,

92150 Suresnes

 

Masz również prawo do złożenia skargi do CNIL zgodnie z rozporządzeniem europejskim (www.cnil.fr).

 

SEKCJA III - DANE LOGOWANIA, TRACKERY I PLIKI COOKIE

Co to jest plik cookie? Co to jest tracker?

 

Plik cookie, znany również jako "wskaźnik połączenia", należy do rodziny "znaczników". Jest to plik tekstowy umieszczany w przeznaczonym do tego celu miejscu na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

 

Plik cookie umożliwia, przez okres jego ważności, rozpoznanie komputera lub urządzenia mobilnego, z którego korzystasz za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową. Nie identyfikuje on użytkownika osobiście, a jedynie rozpoznaje przeglądarkę internetową na jego komputerze lub urządzeniu przenośnym.

 

Obecnie istnieją jeszcze inne rodzaje trackerów. Niewidoczny piksel, zwany również przezroczystym GIF-em lub znacznikiem akcji. Jest to fragment kodu, który pojawia się na stronie internetowej w postaci małego obrazka. Może być wykorzystywany do rozpoznawania czasu i daty przeglądania strony oraz do zbierania informacji technicznych, takich jak adres IP lub konfiguracja urządzenia.

 

Pliki cookie, znaczniki i informacje gromadzone za ich pomocą są przechowywane przez okres maksymalnie 13 miesięcy.

 

Niektóre pliki cookie i trackery przesyłają dane do firm GOOGLE i FACEBOOK mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Firmy te przystąpiły do Tarczy Prywatności, mechanizmu samocertyfikacji dla firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, który obecnie nie jest już uznawany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych przez podmiot europejski firmom mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

 

Użytkownik może wykonywać swoje prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych w taki sam sposób, jak określono w sekcji II niniejszej Polityki.

 

Aby spełnić obowiązek przejrzystości nałożony przez dyrektywę RODO, poniżej przedstawiamy różne pliki śledzące, których używamy na naszej stronie internetowej.

 

Nasze techniczne pliki cookie

 

Te pliki cookie są niezbędne do uzyskania dostępu, konsultacji i korzystania z informacji i usług na stronie internetowej. Pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę użytkownika, wskazać jego wizytę na konkretnej stronie naszej witryny, poprawić komfort przeglądania (dostosować rozdzielczość wyświetlacza, zachować używany język, zapamiętać hasła i informacje związane z formularzem online itp.), wdrożyć środki bezpieczeństwa i zachować wybory użytkownika dotyczące plików cookie i trackerów.

 

Tych technicznych plików cookie nie można dezaktywować ani ustawić, w przeciwnym razie nie będzie można uzyskać dostępu do strony internetowej, jej informacji i usług.

 

Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała instalację tych plików cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym, ale niektóre funkcje i usługi witryny nie będą działać normalnie.

 

Te techniczne pliki cookie są następujące:

 

"Google Font API"

Domena: https:

//onduline.com.pl  Okres przechowywania: 12 miesięcy Podstawa prawna

: uzasadnione interesy Grupy Onduline w celu prowadzenia strony internetowej

: np. Ten plik cookie umożliwia nam przechowywanie preferencji użytkownika w odniesieniu do innych plików cookie (rodzaj zgody oraz różne pliki cookie i znaczniki używane na naszej platformie). Nie ma on charakteru osobistego i jest wykorzystywany do prawidłowego funkcjonowania strony.

 

 

"lang "

Domena: https:

//onduline.com.pl Okres przechowywania:  12 miesięcy

sesja

Podstawa prawna: uzasadnione interesy Grupy Onduline w celu prowadzenia strony internetowej

Ten plik cookie pozwala nam zachować język używany na naszej stronie internetowej. Nie ma on charakteru osobistego i jest wykorzystywany do prawidłowego funkcjonowania strony.

 

"Re-captcha

Okres przechowywania:  12 miesięcy

sesja

Podstawa prawna: uzasadnione interesy Grupy Onduline w celu prowadzenia strony internetowej

Ten plik cookie pozwala nam zachować język używany na naszej stronie internetowej. Nie ma on charakteru osobistego i jest wykorzystywany do prawidłowego funkcjonowania strony.

 

Pliki cookie służące do pomiaru oglądalności oraz statystyczne pliki cookie

 

Pliki cookie służące do pomiaru oglądalności tworzą statystyki dotyczące liczby wizyt w witrynie i korzystania z naszych usług. W ten sposób mogą być gromadzone statystyki dotyczące liczby odwiedzin, treści i wyświetlanych stron. Statystyki te umożliwiają poprawę zainteresowania i ergonomii naszych usług.

 

Możesz zaakceptować lub odmówić deponowania tych plików cookie za pomocą konsoli "Zarządzanie plikami cookie i trackerami".

 

Odmowa deponowania tych plików Cookies uniemożliwi nam tworzenie anonimowych statystyk.[MM2] 

 

"google maps”

Domena: https:

//onduline.com.pl  Okres przechowywania: 13 miesięcy

Podstawa prawna: zgoda

Cel: Gromadzenie danych dotyczących przeglądania strony w celu przekazania ich do GOOGLE ANALYTICS i umożliwienia GRUPIE ONDULINE lepszego zrozumienia sposobu korzystania z witryny.

 

"

Domena: https:

//onduline.com.pl Okres przechowywania: 1 dzień

Podstawa prawna: zgoda

Cel: Gromadzenie danych dotyczących przeglądania stron internetowych użytkownika w celu przekazania ich do GOOGLE ANALYTICS.

 

"

Domena: https:

//onduline.com.pl

 Okres przechowywania: 1 dzień

Podstawa prawna: zgoda

Cel: Gromadzenie danych dotyczących przeglądania stron internetowych użytkownika w celu przekazania ich do GOOGLE ANALYTICS.

 

 

Nasze pliki śledzące dotyczące reklamy ukierunkowanej lub marketingu

 

Możesz zaakceptować lub odmówić umieszczenia tych plików cookie za pomocą konsoli "Zarządzanie plikami cookie i trackerami".

Odmowa korzystania z tego trackera uniemożliwi nam oferowanie Ci ukierunkowanych reklam.

 

"

Domena: https:

//onduline.com.pl Okres przechowywania: XX miesięcy Podstawa prawna

: zgoda

 

Pliki cookie YouTube (GOOGLE)

 

Te pliki cookie są umieszczane przez GOOGLE, gdy użytkownik chce odtwarzać filmy osadzone na naszych stronach internetowych. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić umieszczanie tych plików cookie za pomocą konsoli "Zarządzanie plikami cookie i trackerami". Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, nie będzie mógł odtwarzać filmów.

 

Gdy użytkownik akceptuje pliki cookie, GOOGLE gromadzi i przetwarza niektóre z jego danych osobowych. Więcej informacji na temat tego przetwarzania można znaleźć w Polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy

 

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA

Dostęp do  www.onduline.com i jej użytkowanie podlega niniejszemu Regulaminowi. Grupa Onduline (zwana dalej „ONDULINE”) zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych korekt.
Cała zawartość (obrazy, teksty, znaki towarowe, wszystkie logo, rysunki, nazwy produktów) z  www.onduline.com jest chroniona prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej i nie może być reprodukowana, rozpowszechniana, przekazywana, pobierana, zmieniana, edytowana, ponownie wykorzystywana, przekierowywana lub wykorzystywana w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, elektronicznym lub innym, bez pisemnej zgody firmy Onduline.
Onduline stara się zamieszczać dokładne i aktualne informacje na temat www.onduline.com, jednak nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń co do ich dokładności. Onduline
i osoby trzecie uczestniczące w tworzeniu, produkcji lub dostawie www.onduline.com ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikowe lub inne, wynikające
z dostępu do www.onduline.com, z korzystania ze strony, z braku możności korzystania z niej lub z jakichkolwiek błędów lub pominięć w treści.
Onduline nie składa żadnych oświadczeń i nie udziela żadnych gwarancji dotyczących witryn proponowanych przez osoby trzecie, do których można mieć dostęp za pośrednictwem www.onduline.com lub za których pośrednictwem można mieć dostęp do www.onduline.com. Onduline stara się zamieszczać jedynie linki do witryn, które podzielają wysokie standardy firmy dotyczące jakości, nie ma kontroli nad linkami zamieszczonymi przez osoby trzecie i przekierowującymi do witryn Ondulin. Łącząc się z inną stroną niż www.onduline.com, należy pamiętać, że jest to strona  niezależna od Onduline. Ponadto Onduline nie może nadzorować ani sprawdzać zawartości wszystkich stron internetowych. W związku z tym Onduline nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za zawartość stron, które nie są częścią serwisu Onduline. W szczególności nie kontrolujemy praktyk stron osób trzecich w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania danych osobowych i poszanowania prywatności, nawet jeśli strony te mają link do www.onduline.com. Należy więc zapoznać si z zobowiązaniami Onduline odnośnie do poszanowania życia prywatnego, ale także z zobowiązaniami dowolnej witryny mającej link do www.onduline.com i uważać na to, aby korzystać jedynie ze stron, których treść i zasady korzystania akceptujesz.

Wchodząc na stronę Onduline, zobowiązujesz się nie przesyłać ani nie przekazywać tekstów  lub obrazów niezgodnych z prawem, podlegających karze na mocy prawa karnego lub cywilnego lub mogących szokować, w szczególności treści pełnych nienawiści, pornograficznym lub zachęcających do takich zachowań. Onduline zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich kroków lub wszelkich działań, jakie uzna za niezbędne w przypadku, gdy jedna ze stron Onduline będzie używana do rozpowszechniania tego rodzaju treści.
Informujemy, że wszystkie znaki towarowe, logo, wzory, nazwy produktów, niezależnie od tego, czy zapisane są tłustym drukiem i czy opatrzone są symbolami znaków towarowych, są własnością firmy Onduline, jej spółek zależnych i stowarzyszonych lub jej partnerów. Pobieranie, kopiowanie, reprezentacja, przesyłanie, rozpowszechnianie, przekierowywanie, ponowne wykorzystanie, dystrybucja, edytowanie, modyfikowanie i wszelkie inne  zastosowanie tych elementów, jeżeli nie jest to dozwolone na podstawie  informacji zamieszczonych na tej stronie, jest wyraźnie zabronione i może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej lub nieuczciwej konkurencji. Onduline działa w celu ochrony swoich praw własności intelektualnej w najszerszym zakresie z możliwości oferowanych przez prawo.

 

Aktualizacja Ogólnych Warunków Korzystania [GTU] Onduline.com: Dane Osobowe

 

 1. Dane osobowe

3.1. Użytkownik w celu odwiedzenia strony internetowej i zasięgnięcia tam informacji nie musi przekazywać żadnych danych osobowych.  Spółka może jednak zbierać dane osobowe Użytkownika (dalej „Dane Osobowe”), szczególnie poprzez zakładkę „KONTAKT”, poprzez uczestniczenie w konkursach, lub przy zakładaniu konta.  Logowanie się Użytkownika do platformy, jego dane logowania, dane lokalizacyjne są zbierane w celach analizy i optymalizacji działania platformy. Użytkownik, przekazując Dane Osobowe, zobowiązuje się przekazać jedynie poprawne informacje, które nie są szkodliwe dla interesów i praw osób trzecich. Platformy, na których znajduje się sklep internetowy zbierają dane finansowe w celu realizacji płatności za produkty i usługi świadczone na platformie.

3.2. Spółka, jej spółki zależne i lokalni przedstawiciele są współadministratorami i odbiorcami Danych Osobowych Użytkowników.  Spółka zobowiązuje się chronić prywatność Danych Osobowych. Spółka nie ma jednak kontroli nad ryzykami związanymi z działaniem Internetu i zwraca uwagę na istnienie potencjalnego ryzyka dotyczącego poufności danych przesyłanych przez sieć internetową.

3.3. Zgodnie z Francuską Ustawą o Ochronie Danych z 6 stycznia 1978 r. oraz Ogólnym Rozporządzeniem dotyczącym Ochrony Danych z 27 kwietnia 2016 r., proces został zgłoszony do CNIL [The Commission nationale de l'informatique et des libertés – Francuski Urząd Ochrony Danych], a Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w zrozumiałej formie, ma prawo je korygować i usuwać, jak również sprzeciwić się ich przetwarzaniu z uzasadnionych powodów.  Użytkownik ma również prawo dostępu do swoich danych osobowych w formie przeznaczonej do maszynowego odczytu.  Użytkownik może wykonać swoje prawa poprzez wysłanie wiadomości email na następujący adres [email protected] po potwierdzeniu swojej tożsamości. Onduline zobowiązuje się do rozpatrzenia takiego wniosku i udzielenia odpowiedzi w terminie do 30 dni, termin ten jednak zostać wydłużony do 60 dni z uwagi na ilość wniosków i ich złożoność. Onduline zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o prawo dostępu, jeżeli będzie on w sposób oczywisty nieuzasadniony. Użytkownik jest poinformowany, zgodnie z jego prawem do bycia poinformowanym, kiedy jego dane osobowe są zbierane przez Onduline, oraz kiedy jego dane nie są zbierane przez Onduline. Użytkownik jest również informowany w przypadku naruszenia jego danych osobowych. 

3.4. Biuletyn informacyjny: Użytkownik może swobodnie i dowolnej chwili wypisać się z otrzymywania biuletynu informacyjnego i ofert Onduline. Użytkownik może się wypisać korzystając z linku podanego na dole strony z biuletynem, w swojej strefie członkowskiej, lub kierując taką prośbę na adres email: [email protected].

3.5. Osoby nieletnie: Onduline nie kieruje swoich działań sprzedażowych i promocyjnych do osób nieletnich, strona internetowa jest dostępna ponieważ nie zawiera treści, które nie są odpowiednie dla osób nieletnich.
Formularze i kwestionariusze Onduline nie mają na celu zbierania danych osób nieletnich. Jeżeli dane osoby nieletniej zostaną przypadkowo zebrane, przedstawiciel prawny osoby nieletniej może skontaktować się z Onduline pod adresem email:  [email protected] w celu skorygowania, zmienienia lub usunięcia danych osobowych (zgodnie z artykułem 3.3.).

3.6. Podwykonawstwo: Onduline korzysta ze usług stron trzecich w celu zapewniania realizacji swoich wybranych usług (przykładowo: usług konserwacyjnych, audytu, płatności, wykrywania sabotażu, marketingu i rozwoju). W związku z powyższym, strony trzecie mogą mieć dostęp do informacji Użytkowników w zakresie potrzebnym do realizacji zadań w imieniu Użytkownika i podlegają takim samym zobowiązaniom jak Onduline. Osoby trzecie szanują prywatność Użytkowników i nie ujawnią ich danych osobowych.


3.7. Onduline może przetwarzać dane osobowe poza terytorium Unii Europejskiej w wybranych przypadkach przestrzegając jednak należycie europejskie regulacje prawne. Ponadto, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej na jego własną prośbę w celu realizacji wybranych usług.

3.8. Dla potrzeb funkcjonowania strony internetowej, Spółka może również przechowywać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika w czasie korzystania ze strony internetowej.  Cookie nie pozwala na identyfikację Użytkownika, a jedynie na zapisanie informacji dotyczącej korzystania z strony internetowej przez urządzenie Użytkownika (oficjalny język i kraj Użytkownika, odwiedzane strony, czas i data itp.) . Otrzymane informacje mogą zostać wykorzystane podczas kolejnej wizyty Użytkownika na stronie internetowej w celu odpowiedniego funkcjonowania strony, oraz dla celów analizy. 

3.9. Użytkownik jest również informowany, że może zapobiec zapisywaniu się cookie na jego urządzeniu poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów obchodzenia się z cookie są dostępne w przeglądarkach internetowych.  Użytkownik może również zasięgnąć informacji na stronie CNIL (Francuski Urząd Ochrony Danych):  http://www.cnil.fr/

 

WYDAWCA - HOST

Spółka – wydawca strony:
Onduline S.A. Spółka Akcyjną z zarządem i radą nadzorczą
Kapitał 11.323.485,05 €
R.C.S. Nanterre 552 088 361

Siedziba spółki:
24 Quai Gallieni -F-92150 SURESNES

[email protected]
VAT : FR86552088361
Dyrektor publikacji: Tomasz Flis

Host strony:

Claranet
45 rue de Babylone – 75007 Paris – France
+33 (1) 42 79 19 50

Podziękowania

Projekt, oprawa graficzna
Ilustracje i obrazy: Fotolia

Dół formularza